เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ มีประโยชน์อย่างไร ?

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต ของทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ ตลอดจนพืชพันธุ์ต่างๆ มนุษย์ต้องใช้น้ำสัมพันธ์อยู่กับชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ใช้น้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค สัตว์ก็เช่นกัน รวมไปถึงพืช ที่เมื่อไม่ได้รับน้ำก็จะเหี่ยวเฉาและตายลงในที่สุด น้ำเป็นสิ่งที่โปร่งใส ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น และไม่มีสี ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลักของลำธาร, แม่น้ำ, และมหาสมุทรในโลก เป็นต้น และยังเป็นของเหลวในสิ่งมีชีวิต มีสูตรเคมีคือ H2O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ น้ำนั้นปกคลุม 71% บนพื้นผิวโลก ดังที่จะเห็นได้ตามแผนที่โลกทั่วไป 

ตามที่ได้กล่าวไปยังข้างต้นแล้วว่า น้ำสำคัญต่อการดำรงชีวิตต่างๆบนโลกใบนี้ ดังนั้น คุณภาพน้ำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องให้ความสนใจ หากว่าคุณภาพน้ำในลำคลองไม่ดีพอ อาจทำเสียสมดุลและสัตว์น้ำจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หากน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรม มีคุณภาพที่ไม่ดี ก็ทำให้เกิดผลเสียทางด้านการเกษตรที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้ และน้ำสำหรับอุปโภคของมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะน้ำดื่มสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ แม้ว่าน้ำจะไม่มีแคลอรีหรือสารอาหารที่เป็นสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ ก็ตาม ในช่วงหลานศตวรรษที่ผ่านมาการเข้าถึงน้ำสะอาดได้เปลี่ยนไปในเกือบทุกส่วนของโลก ประชากรในหลายๆท้องที่ยังคงขาดแคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภคละบริโภคที่สะอาด นอกจากนี้น้ำยังมีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากน้ำสามารถเป็นตัวทำละลายของสารเคมีได้หลากหลายชนิด และอำนวยความสะดวกในเรื่องการให้ความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคมด้วย 

ดังนั้นในยุคนี้ที่มีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมเป็นอย่างมากนั้น จึงจำเป็นต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพดีเป็นจำนวนมาก แต่ในทางกลับกัน เมื่อการพัฒนาทางด้านต่างๆ ขยายตัวขึ้น เริ่มมีการเบียดเบียนธรรมชาติ ทำให้แหล่งน้ำคุณภาพดีเริ่มเสียลง เช่น การปล่อยของเสียลงในแม่น้ำของโรงงานอุตสาหกรรม การเผาป่าเพื่อทำการเกษตรในป่าแหล่งต้นน้ำลำธาร ทำให้คุณภาพของน้ำลดลง จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อทดสอบคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ว่ามีคุณภาพที่ดีหรือไม่ สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีพได้ในแหล่งนั้นหรือไม่ โดยการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จะต้องอาศัยเครื่องมือในการตรวจวัด เพื่อความแม่นยำ และเป็นมาตรฐาน โดยจะมี เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ที่สามารถระบุได้ว่าแหล่งน้ำที่ทำการวัดนั้น มีคุณภาพระดับใด 

อย่างไรก็ตาม การวัดคุณภาพน้ำเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ หากไม่ตระหนักจะทำให้น้ำที่สามารถใช้อุปโภค-บริโภคในโลกนี้หมดไปโดยไว ซึ่งยากต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นมนุษย์ทุกคนที่ต้องอาศัยธรรมชาติ อาศัยน้ำเพื่อใช้ในด้านต่างๆ ควรมีจิตสำนึกในการใช้ โดยใช้อย่างประหยัด ไม่ทำลายทรัพยากร เพื่อให้ทรัพยากรอยู่กับเราได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น